Sıkça Sorulan Sorular

1340 defa okundu
 • 100/2000 YÖK Doktora bursunun amacı nedir?

Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere 3/3/2004 tarihli 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna tabi olmaksızın Devlet yükseköğretim kurumlarındaki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için burs desteği sağlanır.

 

 • 100/2000 Yök Doktora öncelikli alanlar neye göre belirleniyor?

Burs verilecek öncelikli doktora alanları YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir ve ilan edilir.

 

 • 100/2000 YÖK Doktora bursuna başvuruda ALES ve Yabancı dil puanı zorunlumu?

ALES Sonuç Belgesi : Doktora bursu için ALES sınavından ya da YÖK tarafından eşdeğer sayılan sınavların birinden başvurulan programın puan türünde (Sayısal) en az 55 puana sahip olması gerekir. ALES geçerlilik süresi sınav sonucu açıklandığı tarihten itibaren 5 (Beş) yıldır.

Yabancı Dil Puanı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan sahip olması gerekir. ÖSYM’nin yabancı dil eşdeğerlik tablolarına erişmek için buraya tıklayınız. Yabancı Dil geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

 

 • 100/2000 YÖK Doktora bursuna başvuru şartları nelerdir?

a)T.C. vatandaşı olmak.

b) İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

ç) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.

e) Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak.

f) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

g) Hâlihazırda herhangi bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olmamak.

h) Doktora eğitimine kabul,ile  ilgili yükseköğretim kurumlarının, mevcut lisansüstü öğrenci kabul şartlarını taşıyor olmak.

 

 • 100/2000 YÖK Doktora burslu öğrenci alımında mülakat değerlendirmesi nasıl  yapılmaktadır?

1. Bilimsel değerlendirme/mülakat sınavına girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır.

2. Doktora burs programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si (doktora programına başvuran adaylarda yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, bütünleşik doktora programına başvuran adaylarda ise lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınacaktır), mülakat sınav notunun %20’si ve yabancı dil sınav sonuç puanının %10’u dikkate alınacaktır. Hesaplanan puana göre en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır kontenjan sayısı kadar aday ilgili programa kayıt hakkı kazanır. Başarı notlarının eşit olması durumunda sırasıyla ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

 3. Nihai başarı notunun hesaplanmasında YÖKSİS den çekilen mezuniyet not ortalamalarının YÖK dönüşüm tablosuna göre 100’lük sistemdeki karşılıkları dikkate alınacaktır.

 

 • Herhangi bir üniversitenin Doktora programında kayıtlı olmadığım halde 100/2000 YÖK Doktora bursuna başvuru yapabilirmiyim?

100/2000 YÖK Doktora programına başvurabilmek için öncelikli olarak  Doktora eğitimine kabul, ile  ilgili yükseköğretim kurumlarının, mevcut lisansüstü öğrenci kabul şartlarını taşıyor olmanız gerekmektedir. Üniversitelerin/Enstitülerin 100/2000 YÖK Doktora programına başvuru ilan dönemlerinde başvuru yapmak zorundasınız ilan dışında başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru yapabilmeniz için herhangi Doktora programına kesin kayıtlı olmanız gerekmemektedir.

 

 • 100/2000 YÖK Doktora programı tematik alanın aktif olabilmesi için kaç öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekiyor?

Değerlendirme sonucunda doktora eğitimi alması uygun bulunan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi her alt alanda en az 3 öğrenci olmak zorunludur.

 

 • 100/2000 YÖK Doktora burslusu olduğum ne zaman kesinlik kazanır?

Yükseköğretim kurumlarınca YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci adı/soyadı, kayıt yaptırdığı Enstitü ve programı, düzeyi, vb.) ilgili komisyonca incelendikten sonra YÖK Yürütme Kurulunun görüşünden sonra kesinlik kazanır. Kesinlik kazanan öğrenci listeler Üniversitelere yazılı olarak bildirilir.

 

 • 100/2000 YÖK Doktora burs ücretlerimiz hangi günlerde hesabıma yatar?

Aktarılan söz konusu burs tutarı, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aylıklar halinde bursun hak edildiği ayı takip eden ayın 1’i ile 10’u arasında bursiyerlerin banka hesabına aktarılarak ödenir. Örnek: Nisan 2021 burs ücretleri ; 01-10 Mayıs 2021 tarihleri arasında yatırılır.

 

 • 100/2000 YÖK Doktora bursunu kaç yıl süre alabilirim?

Doktora öğrencilerine azami dört yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs ödemesi yapılır.

 

 • 100/2000 YÖK Doktora bursu aldığım sürece içerisinde eğitim-öğretime devam zorunluluğum var mıdır?

Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar

 

 • 100/2000 YÖK Doktora burslusu olarak kayıt dondura bilirmiyim? Kayıt dondurduğumda burs ödeme durumum nasıl olacak?

Mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir.

 

 • 100/2000 YÖK Doktora bursum hangi durumda sona erer?

(1) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

(2) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa/alt alana yatay geçiş yapması durumunda 100/2000 YÖK Doktora Bursu sonlandırılır.

(3) Mücbir sebepler dışında kayıt donduran öğrencilerin bursu sonlandırılır.

(4) Öğrenciler, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve doktora eğitimini aldıkları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetmelik, yönerge ve kararlarına uymakla yükümlüdür. Söz konusu mevzuat kapsamında başarısız olanların ve/veya ilişiği kesilenlerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

(5) Burs almaya hak kazanan öğrencilerin bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında; Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmaya başlamaları halinde bursu sonlandırılır.

(6) Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılarak ödenen burslar yasal faiziyle kendilerinden tahsil edilir.

(7)Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediği sonradan anlaşılan, sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış, eksik olduğu belirlenen veya belgelerinde tahrifat olduğu anlaşılan öğrencilerin enstitüden ilişiği kesildiğinde bursu sonlandırılır.

 

 • 100/2000 YÖK Doktora öğrencisi idim Kamu görevlisi olarak atamam yapıldı ancak bursun  yarısını (700TL) olarak alabilirmiyim?

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esasları Madde 6'ya göre;

        d) Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.

        e) Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadro ve pozisyonlarında (kadrolu, kadrosuz, saatlik sözleşmeli, yarı zamanlı vb.) çalışmıyor olmak.

 Hükümleri gereğince kamu kurumuna ataması olduğu için burs ücretinin yarısını alamazsınız. Bursunuz tamamen kesilir.

 

 • 100/2000 YÖK Doktora burslusu öğrencisiyim isteğe bağlı sigorta,TÜBİTAK,BAP vb.destek almam burs almama engel midir?

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esaslar kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilerin, başka bir kurumdan destek/burs/kredi alması, isteğe bağlı sigorta primi yatırması veya yetim aylığı alması 100/2000 YÖK Doktora Bursu almasına engel değildir. Ayrıca, ulusal veya uluslararası projelerde (TÜBİTAK, BAP, AB vb.) sigortalı olarak görev aldıkları tespit edilen bursiyerlerin burs ödemeleri devam eder.

 

 • 100/2000 YÖK Doktora bursumun kesilmesine sebep bir durum olması (Atanma vb.) Üniversite / Enstitü Müdürlüğüne bildirme zorunluluğum var mıdır?

Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul Ve Esasların 12. Maddesi gereğince;

Bursiyer, bu usul ve esaslar uyarınca bursunun kesilmesine sebep olacak bir durumun ortaya çıkması halinde üniversitesine bilgi vermekle ve varsa kendisine fazladan ödenen bursu iade etmekle yükümlüdür. Atanmadan itibaren 3 iş günü içerisinde yazılı olarak (Atama kararı ve göreve başlama yazısı) Üniversiteye/Enstitüye bilgi vermek zorundadır.

 

 • 100/2000 YÖK Doktora öğrencisi olarak öncelikli alt alan ve tez çalışmam ile ilgili yurt dışına çıkış işlemleri ve yurt dışına çıkmam durumumda bursum sonlandırılır mı?

Burslandırıldıkları öncelikli alt alanla ve tez çalışmaları ile ilgili olmak koşuluyla yurt dışındaki bir üniversiteden/enstitüden kabul alan bursiyerlerin yurt dışına çıkmaları danışmanının teklifi, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ve teklifi ile YÖK’ün iznine bağlıdır. Yurtdışına çıkması uygun bulunan bursiyerlerin, yurtdışında bulundukları süre boyunca bursları devam eder. Bu süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süre ve bursluluk süresinden sayılır.

 

 • 100/2000 YÖK Doktora burs miktarları nasıl belirlenmektedir?

100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %50 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

 

 • Üniversiteniz / Enstitünüzde 100/2000 YÖK Doktora programı öğrencisiyim ancak başka bir Üniversitede / Enstitüde başka bir 100/2000 YÖK Doktora bursuna başvurmak istiyorum başvuru yapabilir miyim?

Mevcut bulunduğunuz Üniversite / Enstitüdeki 100/2000 YÖK Doktora programındaki bursunuzdan feragat ettiğinize dair yazılı dilekçe Anabilim dalı, Enstitü, Öğrenci işleri daire başkanlığı ve 100/2000 YÖK Doktora Koordinatörlüğü aracılığı ile YÖK’100/2000 YÖK Doktora burslar takip şubesine ulaştıktan sonra YÖK Yürütme Kurulunun uygun görmesi ve YÖK Bursları takip şubesi tarafından sistemden 100/2000 YÖK Doktora burslu olduğunuz düşürüldükten sonra yeniden başka bir üniversite /Enstitüde 100/2000 YÖK Doktora bursuna başvuru yapılabilir.